Všeobecné obchodné podmienky M+S Trading SK s. r.o.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky („Všeobecné ochodné podmienky“) sa vzťahujú na obchodné záväzkové vzťahy podľa zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“) medzi spoločnosťami M+S Trading SK  s. r.o., so sídlom Škultétyho 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35893001, zapísanú v obchodnom registri Okresného Mestského súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 32427/B (ďalej„M+S Trading“) a zákazníkom. Konkrétne zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou  M+S Tradinga zákazníkom sa riadia Obchodným zákonníkom, ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo iných ustanoveniach zmlúv uzavretých medzi spoločnosťou M+S Trading a zákazníkom uvedené inak.

 

Objednávka

Ak nie je medzi spoločnosťou M+S Trading a zákazníkom uzavretá písomná zmluva, vzniká zmluvný vzťah na základe objednávky/ponuky odsúhlasenej zákazníkom aj spoločnosťou M+S Trading.

Objednávkou/odsúhlasením ponuky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil  a súhlasí s nimi. Objednávky sa akceptujú výhradne v písomnej podobe, tzn. faxom, poštou, elektronicky alebo prostredníctvom elektronického obchodu, prípadne telefonicky. Ak nie je objednávka viazaná na zverejnenú ponuku spoločnosti M+S Trading, nie sú pre spoločnosť M+S Trading záväzné ceny uvedené zákazníkom na objednávke.  Zákazníkovi sa účtujú ceny platné v okamihu objednávania (viď odstavec „Ceny“) a tieto ceny sa uvádzajú na potvrdení objednávky. Na potvrdení objednávky sa tiež uvádzajú platobné podmienky a predpokladaný termín dodania. 

Zvláštne požiadavky zákazníka (napr. týkajúce sa obalu, analytických certifikátov a šarže, spôsobu dodania alebo kvality atď.) je nutné v každej objednávke zvlášť špecifikovať. Spoločnosť M+S Trading si vyhradzuje právo odmietnuť následné zmeny v objednávke.

 

Potvrdenie objednávky

Objednávky potvrdzuje spoločnosť M+S Trading vždy písomne (e-mailom alebo faxom), prípadne telefonicky. V prípade, že zákazník uviedol v objednávke iný produkt alebo množstvo tovaru ako je uvedené na potvrdení objednávky, zákazník  okamžite oznámi spoločnosti M+S Trading, či s obsahom upravenej objednávky súhlasí.

 

Ceny

Ceny uvedené v cenníku spoločnosti M+S Trading sú záväzné, ak nie je dohodnuté inak a spoločnosť M+S Trading si vyhradzuje právo zmeny v priebehu roka.  Ak nie je dohodnuté inak, zákazníkovi sa účtujú ceny platné vo chvíli objednania. Predložením objednávky zákazník súhlasí s výškou  uvedených cien. Tieto ceny sa však vždy uvádzajú na potvrdení objednávky. Ak z potvrdenia nevyplýva nič iné, ceny zahrňujú balné, dopravné na miesto určenia, DPH vo výške danej zákonom, prípadnú spotrebnú daň a ďalšie nevyhnutné náklady spojené  s dovozom a dodávkou tovaru vrátane cla pri dovoze z krajín mimo Európskej únie.

Ak sa na dovoz objednaného tovaru vzťahujú colné kvóty, položková cena uvedená v potvrdení objednávky platí iba  v prípade uplatnenia  colnej sadzby  v rámci preferenčnej colnej kvóty  za príslušný rok v okamihu prepustenia tovaru do príslušného colného režimu v tuzemsku, v zmysle colného sadzobníka Európskej únie. Spoločnosť M+S Trading si preto  vyhradzuje právo zákazníkovi doúčtovať k cene rozdiel na dovoznom cle.

 

Dodanie

Dodanie objednaného tovaru sa realizuje štandardne prostredníctvom zmluvného prepravcu spoločnosti M+S Trading. Náklady, ktoré spoločnosti M+S Trading vzniknú na základe mimoriadnych požiadaviek zákazníka ohľadom balenia, označenia alebo spôsobu odoslania a dodania sa účtujú zvlášť. Ak spoločnosti M+S Trading pri plnení záväzku voči zákazníkovi bránia okolnosti, ktoré v zmysle § 374 Obchodného zákonníka vylučujú zodpovednosť za neplnenie záväzku, dodacia lehota sa predĺži v primeranom rozsahu. Ak okolnosti  vylučujúce zodpovednosť  spoločnosti M+S Trading zabránia v dodaní tovaru alebo služby, je spoločnosť M+S Trading od tohto záväzku oslobodená.

V prípade osobného odberu tovaru v sklade spoločnosti M+S Trading, doprava prebehne na vlastné riziko zákazníka. Pri doprave, ktorú zabezpečuje zmluvný prepravca spoločnosti M+S Trading, prechádza odovzdaním tovaru na prepravu riziko škody na tovare na prepravcu a zákazník preberá riziko škody na tovare až odovzdaním na mieste určenia.

V prípade dodávky vo vratnom obale nebude záloha poskytnutá spoločnosťou M+S Trading zákazníkovi vrátená, ak obal nie je vrátený v poriadku alebo je vrátený neskôr ako po 8 mesiacoch od dátumu dodania tovaru. Nevrátený alebo poškodený vratný obal sa môže zákazníkovi účtovať v plnej výške.

 

Výhrada vlastníctva

Všetok dodaný tovar zostáva majetkom spoločnosti M+S Trading až do uhradenia celej ceny za dodaný tovar zákazníkom.

Zákazník je povinný spoločnosť M+S Trading okamžite oboznámiť o každom ohrození jej práv voči tovaru, ktorý zostáva v jej vlastníctve, predovšetkým o zriadení zadržovacieho práva a iných druhoch obmedzení práv. Ak si zákazník nesplní svoje záväzky v plnom rozsahu, zaväzuje sa zaplatiť spoločnosti M+S Trading zmluvnú pokutu vo výške 15 % z nezaplatenej faktúry. Zaplatenie zmluvnej pokuty nijako neovplyvňuje právo spoločnosti M+S Trading na náhradu spôsobenej škody.

 

Servis a poradenstvo

Spoločnosť M+S Trading poskytuje zákazníkom podľa svojich najlepších znalostí servis a užívateľsko-technické rady v rámci daných možností a podľa informácií a školení poskytnutých výrobcom. Pri nesprávnej manipulácii s tovarom alebo pri jeho nesprávnom používaní nenesie spoločnosť M+S Trading žiadnu zodpovednosť za vzniknutú škodu.

 

Platobné podmienky

Faktúra (daňový doklad) má náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Splatnosť faktúry je uvedená na faktúre a je dohodnutá individuálne s každým zákazníkom. Za dátum zdaniteľného plnenia sa považuje deň, keď bol tovar dodaný zákazníkovi.

Platobná povinnosť zákazníka je splnená až vtedy, keď sa fakturovaná čiastka v plnej výške pripíše na bankový účet spoločnosti M+S Trading.

Úrok z omeškania pri neskorej platbe zákazníka je  0,05 % z celkovej fakturovanej čiastky za  každý deň omeškania. V prípade omeškania úhrady ceny dlhšieho ako 45 dní od dátumu splatnosti faktúry sa zákazník zaväzuje zaplatiť spoločnosti M+S Trading zmluvnú pokutu vo výške  15 %  z každej nezaplatenej faktúry. Zaplatenie zmluvnej pokuty nijako neovplyvňuje právo spoločnosti  M+S Trading na náhradu spôsobenej škody.

V prípade omeškania  úhrady ceny si spoločnosť M+S Trading vyhradzuje právo pozdržať alebo zrušiť rozpracované objednávky zákazníka až do  úplneho zaplatenia ceny.

Pri uzatváraní prvého zmluvného vzťahu s novým zákazníkom si spoločnosť M+S Trading vyhradzuje právo žiadať úhradu ceny od zákazníka vopred. Platbu vopred može tiež spoločnosť M+S Trading požadovať v prípade, že dôjde u zákazníka k omeškaniu úhrady ceny, alebo vzniknú pochybnosti o platobnej schopnosti zákazníka. V týchto prípadoch si spoločnosť M+S Trading vyhradzuje právo viazať ďalšie dodávky tovaru na poskytnutie adekvátnej  zábezpeky.

Zákazník môže zrušiť ešte nesplnenú objednávku písomným oznámením spoločnosti M+S Trading a zaplatením odstupného vo výške 50 %  z ceny neodobraného tovaru. Objednávky na produkty zhotovené na zákazku nie je možné zrušiť.

V prípade, že u zákazníka nastane zmena z neplatcu na platcu DPH, je jeho povinnosťou o tejto zmene spoločnosť M+S Trading informovať najneskôr so zaslaním prvej objednávky po tejto zmene.

 

Reklamácie a záručná lehota

1. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať počet kartónov a prezrieť si tovar. Nesprávne množstvo a zjavné vady tovaru pri dodávke je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď, najneskôr však do 48 hodín od prevzatia tovaru. V reklamácii je kupujúci povinný vady popísať, prípadne uviesť, ako sa prejavujú. V prípade poškodenia obalu nie je zákazník povinný tovar od prepravcu prebrať. Ak tak urobí, musí všetky reklamácie na obal zaznamenať  do dodacieho listu a kontaktovať spoločnosť M+S Trading na tel. č. +421 32 771 9191. Reklamácia sa následne uplatní u prepravcu. Ak tak zákazník neurobí, spoločnosť  M+S Trading nenesie zodpovednosť za závady obalu ani obsahu zásielky. Neskoršie reklamácie sa nebudú brať do úvahy. V prípade neoprávnenej reklamácie si spoločnosť M+S Trading vyhradzuje právo požadovať úhradu preukázateľných nákladov, ktoré spoločnosti M+S Trading v súvislosti s reklamáciou vznikli a zákazník sa zaväzuje tieto náklady uhradiť. Ďalšie podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácie závad na tovare upravuje Reklamačný poriadok a Servisné podmienky spoločnosti M+S Trading.

 

2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a) na poskytovanie služieb, pokiaľ ich plnenie bolo so súhlasom kupujúceho započaté pred uplynutím lehoty 7 dní od prevzatia plnenia 

b) na poskytnutie služieb, ktoré boli kupujúcim spotrebované alebo využité 

c) na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli spoločnosti M+S Trading

 

3. Právo vrátiť tovar podľa čl. VIII. bod 2. a bod 3. musí kupujúci uplatniť u spoločnosti M+S Trading písomne najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty. Kupujúci je povinný tovar vrátiť nepoužitý, nepoškodený a v originálnom, neporušenom balení. Spoločnosť M+S Trading zaistí odvoz vráteného tovaru na svoje náklady. 

 

4. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba stanovená zákonom. Na vybrané druhy tovaru je poskytovaná záručná doba dlhšia. Individuálna záručná doba je vždy uvedená v popise konkrétneho tovaru. 

 

5. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, uplatňuje sa záručná doba 24 mesiacov, resp. 8 dní ak sa jedná o predaj potravinárskeho tovaru. 

 

6. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, resp. potvrdením dodacieho listu. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá spoločnosť M+S Trading (reklamačné konanie, opravy a pod.). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním.

 

Rozhodcovský súd

Všetky spory vyplývajúce z dodávok tovaru, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia príslušnej zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok, sa budú prednostne riešiť cestou zmieru. Ak sa však ktorýkoľvek zo sporov nepodarí takýmto spôsobom odstrániť  a nebude dohodnuté inak, budú spoločnosť M+S Trading i zákazník oprávnení predložiť spor na konečné rozhodnutie Rozhodcovskému súdu Komory arbitrov so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava zriadeným spoločnosťou Komora arbitrov, s.r.o. so sídlom Zelená 2, 811 01 Bratislava, IČO: 36 701 734 (ďalej len „rozhodcovský súd“). Rozhodcovské konanie bude vedené podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu (www.rozhodcovskysud.com), a to jedným rozhodcom ustanoveným podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu. Strany sa podrobia rozhodnutiu rozhodcovského súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany záväzné.

 

Účinnosť

Spoločnosť M+S Trading si vyhradzuje právo na zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok. Každá takáto zmena  bude zverejnená na www.mssk.sk, alebo zaslaná  zákazníkovi na požiadanie. Predložením objednávky /odsúhlasením ponuky zákazník potvrdzuje, že súhlasí  s aktuálnym znením  Všeobecných obchodných podmienok. Všetky nasledujúce dodávky zákazníkovi sa uskutočnia na základe takto zmenených Všeobecných obchodných podmienok. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.4. 2013.

Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou M+S Trading a zákazníkom a platia v plnom rozsahu, ak nebolo v zmluve dohodnuté inak. Akékoľvek iné podmienky platia iba vtedy, ak ich spoločnosť M+S Trading písomne potvrdila. Všeobecné obchodné podmienky vyjadrujú a odrážajú interné nariadenia a postupy spoločnosti M+S Trading. V sporných prípadoch sa postupuje podľa ustanovení zmluvy, Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich predpisov.

.